My Course / Faculty of Nursing

พยาธิสรีรวิทยาพื้นฐานทางการพยาบาล

รายวิชานี้เป็นรายวิชาใหม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2561 ) ซึ่งปรับปรุงจากรายวิชา พศ ๐๖๑ พยาธิสรีรวิทยาพื้นฐาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2556)  ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการพื้นฐานพยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล สาเหตุ กลไก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  หน้าที่การทำงานของเซลล์ กลไกการปรับตัวของระบบต่าง ๆ ในร่างกายเมื่อเกิดพยาธิสภาพ เพื่อเป็นแนวทางและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมต่อไปและเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับบทเรียนในชั้นเรียน ตลอดจนให้นักศึกษาพัฒนาการคิดเป็นระบบผ่านการสามารถสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายตามหลักฐานเชิงประจักษ์