Help with Search courses
My Course / Faculty of Nursing

พย 328 การพยาบาลวิกฤต ฉุกเฉินและสาธารณภัย ภาคฤดูร้อน/2562

แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ใช้บริการที่มีปัญหาความเจ็บป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน หลักการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยและสาธารณภัย การช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความพิการ การฟื้นฟูสภาพและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ใช้บริการอย่างเป็นองค์รวม และคำนึงถึงสิทธิความเป็นปัจเจกบุคคล ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว

My Course / Faculty of Nursing

การทดสอบ TU Moodle

นักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

My Course / Faculty of Nursing

NSI 326 Community Health Nursing

Community Health Nursing subject study on concept and principles of public healthcare, including the structure of the healthcare system in Thailand.  Public health problems, concept of the community, working in the community, and the development of the capacity of the community to participate in healthcare. Community health nursing for health problems in a variety of settings: the family, school, workplace, and community. Application of the community health nursing process in the promotion of health, protection against illness, control of disease, and rehabilitation. Concepts and principles of epidemiology. Ethics and laws related to nursing care.


My Course / Faculty of Nursing

101test

My Course / Faculty of Nursing

Practicing Health Promotion

  Practicing health promotion throughout life span using health promotion method. 

My Course / Faculty of Nursing

พยาธิสรีรวิทยาพื้นฐานทางการพยาบาล

รายวิชานี้เป็นรายวิชาใหม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2561 ) ซึ่งปรับปรุงจากรายวิชา พศ ๐๖๑ พยาธิสรีรวิทยาพื้นฐาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2556)  ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการพื้นฐานพยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล สาเหตุ กลไก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  หน้าที่การทำงานของเซลล์ กลไกการปรับตัวของระบบต่าง ๆ ในร่างกายเมื่อเกิดพยาธิสภาพ เพื่อเป็นแนวทางและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมต่อไปและเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับบทเรียนในชั้นเรียน ตลอดจนให้นักศึกษาพัฒนาการคิดเป็นระบบผ่านการสามารถสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายตามหลักฐานเชิงประจักษ์