My Course / Faculty of Medicine

พศ. 551 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 4 ปีการศึกษา 2562

การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ  โดยใช้หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน  ระบบบริการและระบบบริหารทางสุขภาพ  ระบบการส่งต่อ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  การเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน  แนวคิดและหลักการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การเลือกและประเมินคุณค่าวารสารทางวิชาการ

วิชานี้มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่


My Course / Faculty of Medicine

apptest

My Course / Faculty of Medicine

Test