Help with Search courses
My Course / Faculty of Liberal Arts

ป. 300 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 2/62

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ที่ใช้กันอยู่โดยแพร่หลายในปัจจุบัน นับตั้งแต่การเขียนโครงร่างงานวิจัยไปจนถึงการนำเสนอผลงานวิจัย      


My Course / Faculty of Liberal Arts

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

หลักสูตร 56 การใช้ทรัพยากรของมนุษย์ ความแตกต่างทางพื้นที่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการผลิต การกระจายและการบริโภค ทฤษฎีที่ตั้ง ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และรูปแบบการค้าของโลก

หลักสูตร 61 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบบนโลก ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก ทฤษฎีทำเลที่ตั้ง ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ กระบวนการโลกาภิวัตน์และผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การศึกษานอกสถานที่


Teacher: Jinda Saejung