My Course / Faculty of Liberal Arts

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

การใช้ทรัพยากรของมนุษย์ ความแตกต่างทางพื้นที่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการผลิต การกระจายและการบริโภค ทฤษฎีที่ตั้ง ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และรูปแบบการค้าของโลกTeacher: Jinda Saejung