คุณสมบัติของสสารบริสุทธิ์ สมการของก๊าซในอุดมคติและก๊าซจริง การใช้แผนภูมิและตารางทางพลศาสตร์ความร้อน กฏข้อที่หนึ่งของพลศาสตร์ความร้อน กฏข้อที่สองของพลศาสตร์ความร้อน วัฏจักรของคาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี การถ่ายเทความร้อน การแปรรูปพลังงาน